Exploracions complementàries

En el CEP Ferrés es podran realitzar una sèrie d’exploracions, sense necessitat de desplaçar-se a un altre centre.

[toggles] [toggle title=”URINOANÀLISI“] Detecció ràpida i fàcil per a descartar infecció urinària, sobretot en aquells lactants amb febre sense focus. Disposem de bosses col.lectores d’orina per a recollir la mostra. També ens permet descartar altres patologies, com poden ser diabetis, pèrdua de proteïnes per l’orina. En el cas que hi hagi alguna anomalia en la tira reactiva, es completarà l’estudi enviant la mostra al laboratori pertinent i derivant al pacient a l’especialista que correspongui. [/toggle]
[toggle title=”FARINGOTEST“] Diagnòstic ràpid i molt fiable d’amigdalitis bacteriana. Moltes vegades tenim el dubte de si cal antibiòtic o no en aquelles afeccions d’amígdales que s’acompanyen de febre i pus. Si aquesta prova és negativa, en podem estalviar-nos l’adminstració, evitant així crear resistències farmacològiques dels bacteris. També útil, per al diagnòstic d’escarlatina. [/toggle]
[toggle title=”PROVES D’AL.LÈRGIA“] Realització ràpida i amb resultat immediat d’al.lèrgies alimentàries i ambientals. Útil en aquells nens que presenten erupcions cutànies recurrents després de l’administració de determinats aliments. També ens permet completar l’estudi d’aquells pacients amb bronquitis de repetició, descartant-ne l’al.lèrgia com a causa. [/toggle] [toggle title=”PROVES DE FUNCIÓ PULMONAR“] Disposem de medidors de “Peak Flow” i espirometre, que ens ajuden a fer un diagnòstic i seguiment d’aquells pacients que presenten tos crònica, bronquitis recurrents no al.lèrgica o asma. En els casos que considerem necessaris, posem a la disposició dels pares, un medidor de fluxe, per a fer un seguiment domiciliari diari del “peak flow”. Mesura de la saturació d’oxigen, en aquells pacients que venen amb una crisis aguda d’asma o de bronquitis, i així poder valorar el tractament més adient i la seva resposta. [/toggle] [toggle title=”PROVA D’ESFORÇ RESPIRATÒRIA“] Prova d’esforç respiratòria: consisteix en fer una carrera lliure o en cinta de 6 minuts i després valorar el grau d’obstrucció bronquial que ocasiona l’esforç. Útil en el diagnòstic d’asma induït per a l’exercici. També ens ajuda a valorar l’evolució i la resposta del tractament en pacients asmàtics. [/toggle] [toggle title=”DETECCIÓ PRECOÇ DE PROBLEMES VISUALS“] Disposem d’un autorrefractòmetre portàtil que permet fer el diagnòstic precoç a partir dels 6 mesos i sense necessitat de dilatació, de problemes d’agudesa visual, com astigmatisme, miopia i hipermetropia, així com d’estrabisme. En el cas que es confirmés algun defecte visual, seria necessària la derivació a l’especialista per a la seva complerta valoració.

  • SPOT VISION SCREENER.
  • [/toggle] [toggle title=”DETECCIÓ PRECOÇ DE PROBLEMES AUDITIUS“] Evolució i seguiment de la resposta al tractament d’otitis mitja aguda o serosa, per tal de descartar-ne de forma precoç pèrdua auditiva, utilitzant audiòmetre i timpanòmetre. [/toggle] [toggle title=”PATOLOGIA PLANTAR/PEU PLA“] Visualització de l’emprempta plantar per a la valoració d’anomalies a nivell de la planta del peu. [/toggle] [toggle title=”GLICÈMIA CAPIL.LAR“] Detecció del nivell de sucre en sang en aquells nens que presenten un quadre de vòmits i/o diarrees i així valorar la necessitat o no de derivar-lo a un centre hospitalari. Control d’aquells pacients amb problemes metabòlics, com poden ser els diabètics. [/toggle] [/toggles]

    nen_rinxols